ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη 15 ατόμων στο Δήμο Δράμας

Δημοσιεύθηκε

στις

Ανακοίνωση των οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

Υπενθυμίζουμε ότι από το Δήμο Δράμας θα γίνει πρόσληψη συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, διάρκειας 4 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, στις κάτωθι ειδικότητες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 Δήμος Δράμας Δράμα

 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Τέσσερις  (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 8
102 Δήμος Δράμας Δράμα

 

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Τέσσερις  (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 6
103 Δήμος Δράμας Δράμα

 

ΠΕ Κοινωνικών  Επιστημόνων Τέσσερις  (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

1

top 30 ημερών

Exit mobile version