Εκπαιδευτικά

Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης

Δημοσιεύθηκε

στις

Υπογράφηκε  από την υπουργό παιδείας Νίκη Κεραμέως η απόφαση με την οποία ορίζονται οι 116  προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 30 του ν. 4713/2020 (Α΄147).

β) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄112).

γ) του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

δ) των άρθρων 4 και 7 του ν. 1304/82 (Α΄ 144), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.1566/85 (Α΄ 167).

ε) του άρθρου 6 του ν. 2043/92 (Α΄ 79), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

στ) του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»

ζ) του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρμοδιοτήτων τους….. ».

η) του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

θ)   του  π.δ.  84/2019     (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

  1. Τη σχετική πρόταση τοποθέτησης των προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως διατυπώθηκε στην αριθμ. 6/12-8-2020 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τοποθετούμε στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, προσωρινούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:

 

A/A Αριθμός Μητρώου Oνοματεπώνυμο Κλάδος Διεύθυνση Τοποθέτησης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

1 582557 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
2 565721 ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΒΡΟΥ
3 574767 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ11 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
4 562559 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
5 561219 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
6 150183 ΒΑΜΒΟΥΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ02 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
7 183199 ΠΛΑΚΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ01 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΒΡΟΥ
8 166626 ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
9 178033 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.01 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
10 180686 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΠΕ04.05 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

11 552876 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
12 561920 ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
13 564911 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
14 588795 ΜΕΪΝΤΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
15 583705 ΝΙΚΟΛΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
16 554403 ΚΑΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
17 566817 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
18 162837 ΜΑΝΤΖΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ04.05 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
19 167110 ΨΑΧΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
20 169364 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ01 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
21 161869 ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ04.02 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

22 157659 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ04.01 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
23 148658 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
24 172179 ΜΑΡΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΠΕ84 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

25 549425 ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΣΥΒΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
26 566262 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ
27 547500 ΚΕΛΕΠΕΡΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΙΟΥ
28 172496 ΘΕΟΦΑΝΕΛΛΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΕ86 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
29 196579 ΤΣΑΜΗΤΡΟΥ-ΛΙΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ78 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ
30 167125 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΠΕ86 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

31 589070 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
32 573900 ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
33 564689 ΚΛΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
34 175694 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
35 701532 ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ04.01 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
36 180337 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

37 560424 ΜΗΤΣΙΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
38 586585 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
39 568455 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
40 556813 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
41 190066 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ04.02 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
42 177973 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ86 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
43 193174 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
44 177799 ΜΑΡΝΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ86 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

45 584079 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΤΑΣ

 

46 569234 ΜΠΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ60 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
47 586791 ΝΤΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
48 554466 ΜΟΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
49 156460 ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ-ΑΘΑΝΑΣΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΤΑΣ
50 144942 ΤΖΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.01 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
51 160154 ΚΩΣΤΑΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.01 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
52 194323 ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

53 579740 ΜΠΟΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
54 581969 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
55 559415 ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
56 595980 ΤΡΙΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
57 200646 ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ82 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
58 182294 ΖΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ11 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
59 169026 ΣΤΑΧΤΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ86 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
60 158678 ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ79.01 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

61 563423 ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
62 548462 ΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
63 563395 ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
64 558605 ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
65 172925 ΠΟΘΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ06 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
66 180536 ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ04.02 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
67 188832 ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ80 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68 170528 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ04.01 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

69 580980 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
70 565530 ΦΡΟΣΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

71 584878 ΠΥΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
72 562848 ΜΑΡΚΑΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
73 581961 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
74 555418 ΣΟΡΩΤΟΥ ΦΛΩΡΑ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
75 553426 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
76 558386 ΜΥΛΩΝΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
77 159065 ΒΑΖΟΥΡΑ ΖΩΗ ΠΕ02 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
78 151585 ΚΕΧΑΪΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ80 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
79 195039 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ01 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
80 399192 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ04.01 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
81 157637 ΜΠΑΧΑΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ83 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
82 171837 ΤΣΙΑΡΓΑΛΗ ΜΕΤΑΞΙΑ ΠΕ78 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
83 151869 ΡΙΖΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ11 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
84 158233 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ82 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

85 563757 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
86 575545 ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
87 579073 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
88 566392 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΠΟΠΗ ΠΕ60 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
89 190543 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
90 196339 ΚΑΤΣΑΓΚΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
91 192876 ΓΑΖΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
92 154821 ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ11 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

93 557783 ΨΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
94 581292 ΚΑΦΤΗΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
95 177186 ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ85 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

96 160251 ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΕ04.02 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

97 586215 ΔΟΥΡΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
98 575369 ΓΚΕΣΟΥΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
99 560975 ΝΤΡΙΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
100 552772 ΠΟΛΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
101 555283 ΣΙΟΥΤΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
102 157802 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ88.01 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
103 904268 ΣΕΛΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
104 144123 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
105 168447 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ ΠΕ06 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
106 196680 ΠΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

107 567625 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
108 556288 ΔΑΣΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
109 588273 ΡΟΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
110 580902 ΧΟΥΛΙΑΡΑ-ΣΙΔΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
111 564423 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
112 185429 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ11 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
113 161532 ΔΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ83 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
114 166359 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
115 154333 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
116 157920 ΛΑΜΠΙΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ82 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

 

Οι προσωρινοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται έως την επιλογή και τοποθέτηση νέων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

Οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Οι   προσωρινοί   Διευθυντές   Εκπαίδευσης,   όταν   δεν   υπάρχουν,    απουσιάζουν ή                  κωλύονται, αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους κατά τα οριζόμενα στην περ. β) του άρθρου 33 του ν. 4547/2018.

Οι τοποθετούμενοι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία έως 17- 8-2020.

Στελέχη της εκπαίδευσης που αναλαμβάνουν υπηρεσία ως προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, θεωρούνται αυτοδίκαια παραιτηθέντες από τη θέση στελέχους που κατέχουν.

top 30 ημερών

Exit mobile version